Nacionalna info linija za ovisnosti

Trebate li informacije kome se obratiti za savjet ili pomoć ako vi ili netko vama blizak ima problem s ovisnošću? Obratite nam se radnim danom od 9 do 16h.

Prevencija

Lat. praeventio, praevenire. Prevèncija označava čin, postupak ili ukupnost radnji koje se poduzimaju da se što spriječi, radnja koja će proizvesti kao posljedicu zaštitu od čega. Prevenirati znači preduhitriti, te određenom radnjom (u)činiti da se što izbjegne [prevenirati bolest] (Hrvatski jezični portal, 2024).

Prevencija uporabe sredstava ovisnosti ima za cilj spriječiti ili odgoditi početak njihove uporabe i može pomoći osobama koje su već započele s uporabom, izbjeći razvoj poremećaja uporabe sredstava ovisnosti i s njome povezanih zdravstvenih i društvenih problema. Prevencija uporabe sredstava ovisnosti ima i širu svrhu, a to je zdrav i siguran razvoj djece i mladih koji omogućuje ostvarenje njihovih talenata i potencijala. To se postiže podupiranjem razvoja pozitivnih odnosa s obitelji, školom, vršnjacima, radnim okruženjem i zajednicom. (EUPC, 2020).

Prevencija je socijalizacija utemeljena na dokazima, odnosno proces prenošenja kulturološki prihvatljivih stavova, normi, uvjerenja i ponašanja kako bi se mladima omogućilo da uz adekvatnu kontrolu nagona odgovaraju na znakove na odgovarajući način. Cilj nije samo spriječiti korištenje droga, već i odgoditi početak korištenja, smanjiti intenzitet korištenja ili spriječiti eskalaciju korištenja u problematičnu upotrebu. (EMCDDA)

Prevencija u odgojno obrazovnom sustavu

Školska ustanova obvezna je donijeti i provoditi školske preventivne programe koji su sastavni dio godišnjeg plana i programa ili školskog/domskog kurikuluma (Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, NN 132/13).

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava sigurnost i zaštitu zdravlja u školskim ustanovama propisujući obvezu školskim ustanovama da: stvaraju uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika, sprječavaju neprihvatljive oblike ponašanja, brinu o sigurnosti učenika, osiguravaju uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju, brinu o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavještavaju nadležnog liječnika škole – specijalistu školske medicine, prate socijalne probleme i pojave kod učenika i poduzimaju mjere za otklanjanje njihovih uzroka i posljedica, u suradnji s tijelima socijalne skrbi odnosno drugim nadležnim tijelima, vode evidenciju o neprihvatljivim oblicima ponašanja učenika, te pružaju savjetodavni rad učenicima.

Za osiguranje dosljednog provođenja programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, imenuje županijske koordinatore za prevenciju ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, a Agencija za odgoj i obrazovanje voditelje županijskih stručnih vijeća za preventivne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

 • županijski koordinatori za prevenciju ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama (popis)
 • voditelji županijskih stručnih vijeća za preventivne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (popis)

Prevencija u zajednici – uloga nevladinih organizacija (udruga)

Važnu ulogu u prevenciji ovisnosti igraju nevladine organizacije (udruge) koje provode programe prevencije ovisnosti u školskom okruženju i zajednici.

Prevencija u okviru zdravstvenog sustava

Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena zaštita na primarnoj razini među inim obuhvaća i zaštitu mentalnoga zdravlja, izvanbolničko liječenje mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti.

Na nacionalnoj razini Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao zdravstvena ustanova obavlja i djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, te planira, predlaže, koordinira i provodi mjere za očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja, izvanbolničkog liječenja mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti. Na lokalnoj razini (na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba), zavodi za javno zdravstvo provode zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici.

HZJZ koordinira, stručno usmjerava i prati kvalitetu rada zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

U okviru svih (nastavnih) zavoda za javno zdravstvo djeluju službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti (popis), a koje u okviru svog djelovanja provode i programe prevencije ovisnosti.

Preventivne aktivnosti koje provodi policija

U Republici Hrvatskoj policija je uključena u provedbu raznih preventivnih aktivnosti. Služba prevencije Ravnateljstva policije daje mišljenje na prevencijske programe i nadzire njihovu provedbu, te u provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima, ustanovama, prevencijskim vijećima i udrugama građana. Također, osmišljava i provodi preventivne mjere nacionalnih strategija iz područja sigurnosti, osmišljava, koordinira i provodi preventivne programe, mjere i aktivnosti nacionalne razine, te ostvaruje međunarodnu suradnju u prevenciji kažnjivih radnji.

Prevencija u okviru socijalne skrbi

Sukladno Nacionalnoj strategiji djelovanja na području ovisnosti do 2030., Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike imenuje županijske koordinatore programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi. (popis)

Županijski koordinator za sustav socijalne skrbi od Centara za socijalnu skrb prikuplja, objedinjuje i izrađuje program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi na razini županije te ga dostavlja županijskom povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe droga na mišljenje i na suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Važnu ulogu u programima prevencije imaju i obiteljski centri koji u okviru dvog djelokruga provode aktivnosti i programe poticanja odgovornog roditeljstva, pružanja podrške, poticanja razvoja socijalizacijskih i komunikacijskih vještina djece i mladih, nenasilnog rješavanja sukoba, te prevencije poremećaja u ponašanju i ovisnosti djece i mladih.

Kontakte ustanova koje se bave problematikom ovisnosti u vašem gradu ili županiji možete pronaći u mapi kontakata.

Ako niste sigurni u kojoj ustanovi potražiti savjet ili pomoć, kontaktirajte našu Info liniju.

Vrste prevencije

Usmjerene su svima u određenoj populaciji, te ciljaju skupine pojedinaca iz različitih skupina (npr. lokalna zajednica, svi učenici škole ili jednog razreda, susjedstvo), uglavnom osobe koje ne koriste psihoaktivne tvari. Cilj im je u potpunosti spriječiti ili odgoditi početak zlouporabe tvari, pružajući svim sudionicima informacije i vještine neophodne za rješavanje problema. Programi univerzalne prevencije su namijenjeni velikim grupama bez prethodnog utvrđivanja stanja mogućeg rizika zlouporabe. Svi članovi populacije imaju jednak generalni rizik za zlouporabu, iako rizik može znatno varirati među pojedincima.

U ovu kategoriju intervencija ubraja se većina školskih preventivnih programa / projekata i politika vezanih uz školsko okruženje, s ciljem da mladi steknu društvene kompetencije za izbjegavanje ili odgađanje početka upotrebe sredstava ovisnosti. Za univerzalnu prevenciju, filtar ne postoji (svi su shvaćeni kao jednak – nizak rizik).

Usmjerena je na specifičnu sub-populaciju, čiji je nadolazeći i/ili životni rizik za poremećaje značajno viši od prosječnog. Navedeno odgovara većoj važnosti identifikacije rizičnih čimbenika za razumijevanje početka i razvoja zlouporabe tvari, posebice među mladim ljudima. Vodeća prednost usmjeravanja na rizične skupine je ta što one već postoje i jasno su identificirane, međutim, pri ovim intervencija potreban je poseban napor kako bi se izbjegla stigmatizacija te kako bi se implementirala preventivna strategija koja će dovesti do poželjnih rezultata.

Selektivne intervencije ciljaju ranjive skupine kod kojih je uporaba psihoaktivnih tvari najprisutnija i usmjerene su na poboljšanje prilika u njihovom okruženju koje je obilježeno teškim životnim i  lošim socijalnim prilikama, one također, uključuju školske i obiteljske intervencije i politike kojima je cilj zadržati djecu u školi. Selektivna prevencija intervenira u određenim skupinama, obiteljima ili zajednicama kod kojih postoji veća vjerojatnost da će razviti ovisnost o drogama jer imaju manje društvenih veza i resursa (marginalizirane etničke manjine, mladi u depriviranim okruženjima, mladi prijestupnici, rizične obitelji…)

Primjenjuju se na ranjive pojedince i pomažu im nositi se s vlastitim osobinama ličnosti i rizičnim čimbenicima koji ih čine ranjivijima na povećanje uporabe psihoaktivnih tvari. Njihov cilj nije nužno spriječiti korištenje droga ili započinjanje s njima, već prije spriječiti razvoj ovisnosti, smanjiti učestalost korištenja i spriječiti ‘opasne’ obrasce upotrebe psihoaktivnih tvari (npr. umjereno umjesto prekomjernog pijenja). U većini europskih zemalja indicirana prevencija i dalje prvenstveno uključuje savjetovanje mladih korisnika droga. Indicirana prevencija je usmjerena na prepoznavanje pojedinaca koji imaju pokazatelje visoko povezane s pojedinačnim rizikom razvoja zlouporabe droga u njihovom kasnijem životu (kao što su npr. psihijatrijski poremećaji, školski neuspjeh, asocijalno ponašanje i sl.) ili, uz to, rani znakovi zlouporabe tvari (ali ne DSM-IV kriteriji za ovisnost), te na usmjeravanje posebnih intervencija prema njima. Pokazatelj povećanog rizika kod pojedinca može biti ponavljanje razreda, poremećaj ponašanja, otuđenost od roditelja, škole i pozitivnih vršnjačkih skupina.

Pristupi prevenciji droga vrlo su različiti, od onih usmjerenih na društvo u cjelini (prevencija u okruženju) do intervencija usmjerenih na rizične pojedince (indicirana prevencija).Glavni su izazovi uskladiti te različite strategije s ciljnim skupinama i kontekstima te osigurati da se temelje na dokazima i da imaju dovoljnu pokrivenost stanovništva.Većina strategija prevencije usredotočena je općenito na korištenje supstanci, a neke također razmatraju povezane probleme, kao što su nasilje i rizično seksualno ponašanje;ograničen broj se usredotočuje na specifične tvari, npr. alkohol, duhan ili kanabis.

‘Sastojci’ većine preventivnih strategija većinom su informativni (od zastrašivanja/upozoravanja do promicanja ‘informiranih izbora’) ili razvojni, odnosno pomoć djeci i mladima u postizanju bihevioralnih ciljeva u svakoj fazi njihova socijalnog i kognitivnog razvoja.Tipični primjeri potonjih, učinkovitijih elemenata su radionice životnih vještina, socijalno-emocionalno učenje i vježbanje samokontrole. Ove dvije funkcije prevencije imaju zajedničko to što se obraćaju pojedincima (npr. adolescentima, roditeljima), društvenim grupama (npr. školski razredi, obitelji, grupe vršnjaka) ili čitavoj populaciji s ciljem izazivanja uglavnom namjernih, namjernih i motiviranih promjena u ponašanju.

Pristupi strategija u okruženju (okolini) nadopunjavaju ove intervencije promjenom okruženja (fizičkog, ekonomskog, društvenog, regulatornog itd.) u kojem ljudi donose odluke o upotrebi sredstava ovisnosti, te nisu primarno usmjereni na kontrolu ponašanja.Ove intervencije uključuju mjere poput određivanja cijena alkohola i zabrane reklamiranja duhana i pušenja, za koje postoje dobri dokazi o učinkovitosti. Druge strategije imaju za cilj osigurati zaštitno školsko okruženje, npr.promicanjem pozitivne i poticajne klime za učenje i poučavanjem građanskih normi i vrijednosti. Cilj ovih pristupa je zdravo ponašanje učiniti lakšim ili privlačnijim od štetnog ponašanja. Intervencije u okolini često dovode do promjena u društvenim normama, vrijednostima i stavovima.Zabrane pušenja, na primjer, duboko su promijenile društveno prihvaćanje pušenja općenito, čak i među ljudima koji su im se prvotno protivili. Strategije okruženja – bez obzira što se pretežno usmjeravaju na legalna sredstva ovisnosti – su važne zbog cijelog djelokruga prevencije, budući da je u mnogim zemljama rano i rasprostranjeno uzimanje alkohola i cigareta povezano s uzimanjem ilegalnih droga.

Mnoge strategije okruženja su uključene na državnoj (makro) ili čak EU razini. Primjer su zabrane pušenja, (svugdje ili samo na radnim mjestima), dodatni porezi na alkohol i duhan, marketinški i reklamni propisi i dobne granice za prodaju alkohola i duhana mladima. Dok univerzalna prevencija djeluje na razini populacije, selektivna na (rizične) grupe i indicirana na individualnoj razini, strategije okruženja djeluju na društvenoj razini, uglavnom kroz oblikovanje stavova, uobičajenih shvaćanja i vrijednosti u društvu prema uporabi droga.

Primjeri prevencije po skupinama

Strategija okruženja

Politika škole, promicanje zdravog načina života, školsko okruženje.

Univerzalna prevencija

Mjere usmjerene na djecu rane školske dobi (npr. prva četiri razreda osnovne škole).

Selektivna prevencija

Intervencije za učenike s poteškoćama u učenju i školovanju, socijalni problemi, djeca koja su obveznici ali ne pohađaju školu.

Indicirana prevencija

Intervencije za učenike s ADHD.

Strategija okruženja

mjere i propisi vezani uz duhan i alkohol (novčane kazne, zabrane i ograničenja reklamiranja), norme zajednice prema legalnim sredstvima ovisnosti, kanabisu i asocijalnom ponašanju

Univerzalna prevencija

intervencije za mlade u programima slobodnog vremena, općim programima izvan škole, u sportskim klubovima, klubovima za mlade

Selektivna prevencija

Intervencije za mlade prijestupnike, one koji odlaze u klubove, etničke skupine, problematična susjedstva, mladi koji eksperimentiraju s drogama

Indicirana prevencija

praćenje intervencija prema pedijatrijskim pacijentima sa npr. ADHD sindromom

Strategija okruženja

Način edukacije (laissez-faire, autoritativan, autoritaran).

Univerzalna prevencija

Intervencije prema obiteljima općenito.

Selektivna prevencija

Intervencije prema rizičnim obiteljima.

Indicirana prevencija

Pomoć rizičnim obiteljima i djeci.

Koje su najčešće, ali ne nužno najučinkovitije preventivne intervencije?

Školski preventivni programi – Mnogi od tih programa usmjereni su na jačanje socijalnih vještina (empatija, komunikacija), osobnih vještina (donošenje odluka, suočavanje, samokontrola) i pružanje informacije o drogama/sredstvima ovisnosti.

Programi za roditelje – Većina tih programa sastoji se od informativnih predavanja. Nekoliko programa sastoji se od intenzivnih treninga u kojima sudjeluju roditelj i dijete.

Vršnjačke edukacije – Intervencije u kojima se vršnjaci osposobljavaju da prenesu intervencije svojim vršnjacima.

Alternativne intervencije u slobodno vrijeme, poput sportskih, kulturnih ili aktivnosti na otvorenom, ponekad kao unaprijed određena intervencija, a ponekad u obliku ‘vaučera’ koji mlada osoba može zamijeniti za aktivnost po vlastitom izboru.U nekim su slučajevima ove intervencije usmjerene su isključivo na ranjive mlade ljude.

Medijske kampanje – koje informiraju o rizicima i opasnostima droga ili imaju za cilj promicanje učinkovitih intervencija ili pozitivnih društvenih normi.

Pristupi savjetovanja i informiranja u okruženju noćnog života, ili – učinkovitije – poboljšanja okruženja noćnog života, npr. besplatna voda, sobe za opuštanje, edukacije osoblja.

Školski preventivni programi – Mnogi od tih programa usmjereni su na jačanje socijalnih vještina (empatija, komunikacija), osobnih vještina (donošenje odluka, suočavanje, samokontrola) i pružanje informacije o drogama/sredstvima ovisnosti.

Programi za roditelje – Većina tih programa sastoji se od informativnih predavanja. Nekoliko programa sastoji se od intenzivnih treninga u kojima sudjeluju roditelj i dijete.

Vršnjačke edukacije – Intervencije u kojima se vršnjaci osposobljavaju da prenesu intervencije svojim vršnjacima.

Alternativne intervencije u slobodno vrijeme, poput sportskih, kulturnih ili aktivnosti na otvorenom, ponekad kao unaprijed određena intervencija, a ponekad u obliku ‘vaučera’ koji mlada osoba može zamijeniti za aktivnost po vlastitom izboru.U nekim su slučajevima ove intervencije usmjerene su isključivo na ranjive mlade ljude.

Medijske kampanje – koje informiraju o rizicima i opasnostima droga ili imaju za cilj promicanje učinkovitih intervencija ili pozitivnih društvenih normi.

Pristupi savjetovanja i informiranja u okruženju noćnog života, ili – učinkovitije – poboljšanja okruženja noćnog života, npr. besplatna voda, sobe za opuštanje, edukacije osoblja.

Motivacijski intervjui i kratke intervencije za mlade ljude koji prekomjerno koriste alkohol ili droge.

Savjetodavne intervencije za mlade prijestupnike.

Reguliranje duhanske ili alkoholne industrije zabranama oglašavanja, oporezivanjem i ograničenjima prodaje.

Pružanje sigurnog i pozitivnog okruženja za učenje u školama.

Edukacije iz područja prevencije ovisnosti

S ciljem jačanja kompetencija prevencijskih praktičara, stručnjaka koji djeluju u području prevencije, donositelja odluka i kreatora politika, HZJZ organizira različite edukacije iz području prevencije ovisnosti.

Potreban vam je kontakt institucije ili organizacije koja pruža usluge osobama s problemom ovisnosti?

Edukacije o Europskom prevencijskom kurikulumu

Edukacije prema Europskom prevencijskom kurikulumu namijenjene su stručnjacima koji donose odluke, sudjeluju u kreiranju mišljenja i politika u području prevencije ovisnosti. Temelj za edukaciju predstavlja Europski preventivni kurikulum: Priručnik za donositelje odluka i donositelje politika o znanstveno utemeljenoj prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti (The European Prevention Curriculum – EUPC). Cilj inicijative EUPC je implementacija standardiziranog kurikuluma o prevenciji u Europi i poboljšanje ukupne učinkovitosti prevencije. EUPC predstavlja prilagodbu Univerzalnog preventivnog kurikuluma učinjenu od strane grupe UPC-Adapt koju je financirala EU, a priručnik se temelji na međunarodnim standardima pri čemu je uzeta u obzir europska perspektiva.

EUPC edukacijama cilj je razviti međunarodne prevencijske kapacitete i time umanjiti zdravstvene, društvene i ekonomske probleme povezane s uporabom psihoaktivnih tvari. Navedeno će se postići edukacijom stručnjaka tijekom koje će se raspravljati o najdjelotvornijim znanstveno utemeljenim preventivnim intervencijama i strategijama te profesionalizacijom stručnih prevencijskih standarda. Za razvoj međunarodnih prevencijskih kapaciteta, ključno je povećati broj europskih stručnjaka u prevenciji.

Ovo izdanje kurikuluma naglašava važnost primjene zaključaka iznesenih u:

 • Međunarodnim standardima za prevenciju uporabe droga, (UNDOC, 2013; UNDOC, 2018),
  Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EPDQS) koje je objavio Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA, 2011), te
 • Prevencijskim standardima Partnerstva udruženja za “stvarni svijet” iz Europe.

Kurikulum je usmjeren na prevenciju problema zlouporabe psihoaktivnih tvari, no sadržaj ovog kurikuluma može se primijeniti i na sva ostala rizična ponašanja (npr. kockanje, ovisnost o igricama, itd.) i može poslužiti kao inspiracija za njihovu prevenciju.

Kome su namijenjene EUPC edukacije?

Ovaj kurikulum osmišljen je posebno kako bi kreatorima odluka, mišljenja i politika pružio osnovno znanje o prevenciji o najučinkovitijim preventivnim intervencijama i pristupima utemeljenim na dokazima. EUPC u svom sadašnjem formatu osposobljavanja nije prvenstveno namijenjen prevencijskim praktičarima, ali će uskoro biti dostupan i njima.

Ciljana skupina ovih edukacija obuhvaća:

 • županijske koordinatore za prevenciju;
 • koordinatore za prevenciju u odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • koordinatore za prevenciju u sustavu socijalne skrbi;
 • stručnjake za prevenciju i kreatore politika s općim i posebnim ulogama koje uključuju odgovornost za donošenje odluka o programima prevencije ovisnosti.


Također, u edukacije ove vrste mogu se uključiti i:

 • iskusniji praktičari koji imaju utjecaj na donošenje odluka i profesionalni razvoj;
 • predstavnici lokalnih zajednica/uprava i samouprava, županija ili nacionalnih ustanova
 • državni službenici koji razvijaju strategije i odlučuju o preventivnim intervencijama;
 • čelnici nevladinih organizacija (NVO) uključenih u područje prevencije,
 • dionici i koalicije na razini zajednice (predstavnici županijskih povjerenstava za suzbijanje ovisnosti, predstavnicima vijeća za prevenciju kriminaliteta i sl.)

 

EUPC je posebno usmjeren na ove skupine zbog ključne uloge koju mogu odigrati u utjecanju na razvoj sustava prevencije.

Zašto postoji potreba za EUPC?

Ova je inicijativa odgovor na nedostatak mogućnosti osposobljavanja u Europi usmjerenog specifično na prevenciju. Stručnjaci za prevenciju u Europi obično se educiraju o prevenciji samo na poslu, bez posebne prethodne edukacije. Ova preventivna edukacija ima za cilj poticanje primjene i prihvaćanja učinkovitih suvremenih preventivnih pristupa u Europi.

Što je obuhvaća nastavni plan i program?

Kurikulum pruža sažet, ali informativan i praktično koristan pregled tema uključujući etiologiju i epidemiologiju, prevenciju u školskom okruženju, prevenciju u obiteljskom okruženju, prevenciju u okruženju (okolini), zagovaranje i evaluaciju, itd. Ova edukacija pruža pregled prevencije utemeljene na dokazima kako bi se olakšalo donošenje odluka na temelju provjerenih informacija o financiranju i prioritetima provedbe. Za stručnjake koji su završili osnovnu edukaciju i žele produbiti svoje znanje o određenom aspektu znanosti o prevenciji i primijeniti ga točno, sigurno i pouzdano (na primjer, korištenje medija) pozivamo vas da se prijavite za sudjelovanje u jednom od cjelovitih tečajeva znanosti o prevenciji na https://www.apsintl.org/training-center.

Kako se provodi?

EUPC edukacija se provodi na različite načine. Postoji modul edukacije za donositelje odluka, mišljenja i politike (DOP), te uključivanje u preventivnu edukaciju koja se provodi u akademskim okruženjima (trenutno nedostupno u RH). Prva dva osnovna modula DOP verzije isporučuju se putem 2,5 dnevnih edukacija uživo, a u dodatna 3 napredna modula moguće je uključiti se isporučiti putem „PLATO“ platforme Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) za edukaciju u obliku e-učenja u trajanju od 3 mjeseca. Struktura edukacija koristi kaskadni pristup „edukacija trenera” pri čemu treneri koje je priznao EMCDDA mogu dalje širiti edukacije.

EUPC edukacije provode prethodno educirani treneri (Popis EUPC trenera).

Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira 2,5 dnevne regionalne EUPC edukacije.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molimo svoj interes iskažite putem e-mail adrese: szd@hzjz.hr

Više o EUPC kurikulumu možete pronaći na stranicama EMCDDA https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/european-prevention-curriculum-eupc_en

Edukacije o znanstveno utemeljenoj prevenciji te razvijanju preventivnih programa sukladno EDPQS standardima

Za prevencijske praktičare i procjenitelje preventivnih programa provode se trodnevne edukacije „Razvoj i evaluacija projekata u području problema ovisnosti u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)“, te edukacije o znanstveno utemeljenoj prevenciji i razvoju programa prevencije ovisnosti u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) za prevencijske praktičare – predstavnike iz nevladinih organizacija, zdravstvenog sustava te tijela državne i lokalne prave.

Ove edukacije namijenjene su stručnjacima koji izrađuju i provode/procjenjuju preventivne projekte te se prijavljuju na natječaje za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga, osobito u prioritetnom području Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (eng. European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS)).

Pregled održanih edukacija od strane HZJZ:

 • 02. – 03. rujna 2019. – Osijek
 • 10. – 11. travnja 2019. – Rijeka
 • 23. – 24. svibnja 2019. –  Split
 • 19. – 20. ožujka 2019. – Zagreb
 • 09. – 11. lipnja 2021. – Zagreb
 • 22. – 24. rujna 2021. – Solin
 • 22. – 24.11.2023. – Zagreb

Organizacija: HZJZ – Služba za suzbijanje zlouporabe droga u suradnji s predstavnicima PrevLab-a ERF-a

Edukacije za provedbu programa Imam stav

Od 2021. godine HZJZ je uključen u provedbu edukacija za program prevencije ovisnosti Imam stav. Imam stav (Unplugged) je program prevencije korištenja sredstava ovisnosti koji se provodi u školskom okruženju. Program je baziran na učenju životnih vještina i konceptu socijalnih utjecaja te time: općenito promiče pozitivno i zdravo ponašanje te, specifično, utječe na prevenciju korištenja sredstava ovisnosti (pušenje, korištenje alkohola i drugih sredstava ovisnosti).

Program je usmjeren na ciljanu skupinu učenika 6. razreda osnovnih škola (u dobi od 12 do 14 godina), a sadrži i komponentu za roditelje. Utemeljen je na kombinaciji dvaju modela: modela znanja i informiranja o sredstvima ovisnosti te modela socijalnog utjecaja. Program Imam stav razvijen je u okviru projekta EU-Dap kao rezultat suradnje sedam zemalja EU (Belgije, Njemačke, Španjolske, Grčke, Italije, Austrije i Švedske). Kurikulum se sastoji od 12 jednosatnih nastavnih lekcija koji obrađuju socijalne utjecaje, razvoj životnih vještina i prevenciju korištenja sredstava ovisnosti, koje jednom tjedno izvode učitelji razredne nastave koji su prethodno pohađali 2,5-dnevnu edukaciju.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (Služba za suzbijanje zlouporabe droga) u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje te Laboratorijem za prevencijska istraživanja (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), u razdoblju od 2020. do 2024. godine provodi Projekt „Implementacija i evaluacija preventivnog programa Imam stav u školskom okruženju na području „Zagrebačkog prstena“. Cilj projekta je evaluirati učinkovitost međunarodnog programa prevencije korištenja sredstava ovisnosti u školskom okruženju na području Zagrebačke županije te procijeniti prikladnost adaptacije programa hrvatskom kontekstu.

Rezultati evaluacije očekuju se u travnju 2024. godine. Od 2021. HZJZ sudjeluje u edukacijama za provoditelje.

2021. su u organizaciji HZJZ educirani nastavnici i stručni suradnici s područja zagrebačke županije, a edukaciju je uspješno završilo ukupno 56 sudionika iz 12 eksperimentalnih škola na području Zagrebačke županije. Implementacija programa Imam stav provodi se u 12 osnovnih škola Istarske županije, a edukacije se organiziraju u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Evaluacija procesa provodi se u suradnji HZJZ i ERF (PrevLaba) Tijekom kolovoza/rujna 2024. planira se edukacija za nastavnike i stručne suradnike s područja Istarske županije, te edukacija za novu generaciju razrednika iz 12 eksperimentalnih škola na području Zagrebačke županije.

Provedbu edukacija za Imam stav u Republici Hrvatskoj provodi 12 prethodno educiranih trenera (Popis).

Skip to content