Nacionalna info linija za ovisnosti

Trebate li informacije kome se obratiti za savjet ili pomoć ako vi ili netko vama blizak ima problem s ovisnošću? Obratite nam se radnim danom od 9 do 16h.

Kvaliteta preventivnih intervencija

Kvaliteta preventivnih intervencija

Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine ističe potrebu osiguranja izrade, provedbe, održivosti i kontinuiranog unapređenja dostupnosti kvalitetnih, znanstveno-utemeljenih i dokazano-učinkovitih projekata i programa prevencije ovisnosti i ponašajnih ovisnosti u odnosu na strukturu, sadržaj i proces razvoja kao i implementacije preventivnih intervencija, sukladno postojećim nacionalnim (Minimalnim standardima prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu), europskim i međunarodnim standardima, preporukama Vijeća Europske unije  te direktivama Europske unije, kao i aktualnim promjenama u društvenom okruženju.

Osiguranje kvalitete preventivnih intervencija osigurava se:

 • Minimalnim standardima prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnom sustavu
 • Svi projekti/programi prevencije ovisnosti koji se provode u školskom okuženju traju biti u skladu s Minimalnim standardima.
 • Povezivanjem kvalitete s financiranjem projekata nevladinih organizacija
 • U okviru godišnjeg natječaja Ministarstvo zdravstva za financira projekte udruga koji su opisani u skladu s EDPQS standardima
 • Provedbom edukacija za donositelje odluka o znanstveno utemeljenim preventivnim intervencijama
 • Promocijom i širenjem znanstveno utemeljenih programa prevencije ovisnosti
 • Radom Povjerenstva za procjenu kvalitete i certificiranje

Nadalje, Akcijskim planom predviđen je Sustav kvalitete programa, projekata i intervencija koji se provode na području ovisnosti te pripadajuće mjere koje obuhvaćaju provedbu evaluacije i supervizije programa/projekta koji proizlaze iz Nacionalne strategije, uključujući i samu Nacionalnu strategiju, promoviranje koncepta evaluacije kao metode za unapređenje kvalitete programa te poticanje svih dionika na nacionalnoj i lokalnoj razini da u svoje programe ugrade i provode evaluaciju kao sastavni dio programa te unapređenje znanja i vještina nositelja provedbe mjera iz Nacionalne strategije i drugih stručnjaka za provedbu evaluacije.

Pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo djeluje Povjerenstvo za ocjenu kvalitete i certifikaciju projekata/programa prevencije ovisnosti koje je osnovano s ciljem unaprjeđenja kvalitete projekata/programa prevencije ovisnosti, njihove izrade, provedbe, praćenja i evaluacije.

Zadaće Povjerenstva

1.  Ocijeniti godišnje do 10 programa/projekata koji se nalaze u Bazi projekata i programa u području prevencije ovisnosti, koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (www.programi.uredzadroge.hr).

2. Temeljem zbirnih bodova i pojedinačnih mišljenja članova/zamjenika Povjerenstva o kvaliteti pojedinog programa/projekata donijeti zajedničku Odluku o zadovoljavanju odnosno ne zadovoljavanju kriterija kvalitete.

3. Dodijeliti certifikat sukladno razini kvalitete programu/projekatu ukoliko su zadovoljeni kriteriji kvalitete.

4. Za program/projekat koji ne zadovoljava kriterije kvalitete, izraditi pismeno mišljenje i preporuke za unaprjeđenje njegove kvalitete.

Ocjena kvalitete programa/projekata provode se na temelju Obrasca za procjenu kvalitete projekata razvijenog od strane članova Povjerenstva sukladno Europskim standardima kvalitetne prevencije (eng. European Drug Prevention Quality Standards – EDPQS) te relevantnim nacionalnim i međunarodnim standardima prevencije ovisnosti.

Kriteriji za ocjenu kvalitete projekata/programa sukladno kojima se dodjeljuju certifikati kvalitete utvrđeni su na 3 razine:

 1. razina – PROGRAMI U RAZVOJU
 2. razina – OBEĆAVAJUĆI PROGRAMI – moraju pokazivati pozitivne rezultate na temelju evaluacije učinka
 3. razina – UČINKOVITI PROGRAMI – trebaju kroz vrijeme pokazivati pozitivne rezultate; periodične evaluacije.


Certificirani programi/projekti koji zadovoljavaju kriterije, uvrštavaju se u rubriku „Dobre prakse“ u okviru Baze podataka o projektima i programima koji se provode u području prevencije ovisnosti, s ciljem širenja informacija o razini kvalitete programa, poticanja na financiranje istih, te širenje implementacije certificiranih projekata/programa.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavijest o donesenim odlukama Povjerenstva dostavlja tijelima državne uprave koji sudjeluju u financiranju istih (Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade) ukoliko se radi o projektima/programima udruga, odnosno Agenciji za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu znanosti i obrazovanja ukoliko se radi o školskim preventivnim programima. Uz navedenu obavijest, dostavljaju se preporuke za buduće financiranje, odnosno obrazloženje preporuke za nefinanciranje.

Provoditeljima projekata/programa nakon izvršene procjene Hrvatski zavod za javno zdravstvo će dostaviti Odluku o zadovoljavanju kriterija kvalitete uz certifikat ovisno o razini procijenjene kvalitete, odnosno Odluku o ne zadovoljavanju kriterija kvalitete za dodjelu certifikata uz preporuke za usklađivanje programa/projekta.

Kontakte ustanova koje se bave problematikom ovisnosti u vašem gradu ili županiji možete pronaći u mapi kontakata.

Ako niste sigurni u kojoj ustanovi potražiti savjet ili pomoć, kontaktirajte našu Info liniju.

Edukacije iz područja prevencije ovisnosti

S ciljem jačanja kompetencija prevencijskih praktičara, stručnjaka koji djeluju u području prevencije, donositelja odluka i kreatora politika, HZJZ organizira različite edukacije iz području prevencije ovisnosti.

Korisni registri projekata/programa u području prevencije ovisnosti

Pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo vodi se baza podataka o svim projektima/programima koji se provode u području smanjenja potražnje droga. Bazu vodi i koordinira Služba za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ u okviru aplikacije www.programi.uredzadroge.hr, a ista obuhvaća sve programe/projekte koji se provode u području:

 • prevencije
 • tretmana
 • smanjenja šteta
 • resocijalizacije
 • primjere dobre prakse

Cilj izrade ove aplikacije bio je prikupljanje informacija o svim aktivnostima / programima koje se provode na području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj radi identificiranja kvalitetnih, evaluiranih i učinkovitih programa te podizanje razine kvalitete programa i projekata koji se provode u području suzbijanja ovisnosti. Navedeni podaci omogućavaju svim relevantnim kreatorima politika, stručnjacima i svim zainteresiranim osobama uvid u stanje „na terenu“, odnosno pregled aktivnosti koje se poduzimaju te je omogućen uvid u to pružaju li navedene aktivnosti, mjere i usluge adekvatan odgovor u odnosu na stanje u području ovisnosti specifično za pojedinu lokalnu zajednicu.

Baza omogućava pregled prema nazivu programa, nazivu provoditelja, županiji provedbe, godini provedbe, vrsti provedene evaluacije, razini intervencije te vrstama provedene usluge ili prema glavnoj skupini područja djelovanja. Putem ove on-line aplikacije omogućeno je i podnošenje godišnjih izvješća od strane:

 • županijskih povjerenstava za suzbijanje zlouporabe droga (ovisnosti),
 • odgojno-obrazovnih ustanova,
 • zdravstvenih ustanova (službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo) 
 • nevladinih organizacija,

te podataka o provedenim istraživanjima u području ovisnosti i provedbi Projekta resocijalizacije.

Xchange je online registar temeljito procijenjenih preventivnih intervencija. 2020. u Xchange započinje uvrštavanje nemanualiziranih intervencija uključivanjem lokalnih strategija zaštite okoliša.

Uz informacije o učinkovitosti intervencija, registar nudi i informacije o iskustvima stručnjaka koji su provodili programe u pojedinim europskim zemljama. To donositeljima odluka omogućuje procjenu lakoće s kojom se programi mogu implementirati u različitim društvenim, kulturnim i organizacijskim kontekstima. Kroz Xchange, možete pristupiti dodatnim detaljima o određenom programu na nacionalnom jeziku unutar lokalnog registra ili putem nacionalnog registra pristupiti europskim iskustvima provedbe određenog programa.

Koji je opseg registra i koje su vrste programa uključene?

Trenutno Xchange sadrži preventivne intervencije, a sve se bave problemima povezanima s uporabom sredstava ovisnosti, prijestupima mladih i nasiljem među mladima. Trenutačno su uključeni i manualizirani programi prevencije i intervencije u okruženju. Da bi se intervencija uvrstila u registar, mora biti još uvijek aktivna ili spremna za korištenje u Europi (tj. s dostupnim priručnikom i materijalima). Sve intervencije moraju imati znanstveno utemeljenu procjenu ishoda u barem jednoj europskoj zemlji, bez jatrogenih učinaka.

https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange

Potreban vam je kontakt institucije ili organizacije koja pruža usluge osobama s problemom ovisnosti?

Europski standardi kvalitetne prevencije (EDPQS)

(EDPQS) objavljeni su od strane EMCDDA-a 2011. godine, a također su dostupni i brojni praktični alati. U prošlom desetljeću uz sufinanciranja iz Europske unije provodili su se projekti usmjereni na pružanje potpore za korištenje standarda kvalitete u razvijanju, provedbi i evaluaciji preventivnih intervencija i aktivnosti za suzbijanje zlouporabe droga.

Europski preventivni standardi kvalitete za suzbijanje droga (EDPQS) objavljeni su od strane Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) 2011. godine, te mogu pomoći u oblikovanju prevencije u zajednici na način da:

 • definiraju što znači kvaliteta u odnosu na prevenciju zlouporabe droga
 • nude viziju onoga čemu prevencija treba težiti
 • oblikuju osnovne – i stručne razine očekivanja za preventivne aktivnosti
 • prevode preporuke dobre prakse u specifične kvalitativne tvrdnje

 

Na internet stranici https://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards/about  su objavljeni i brojni praktični alati i materijali koji mogu pružiti podršku provoditeljima, kreatorima politika i dr. stručnjacima koji provode prevenciju u zajednici za postizanje kvalitete u provedbi aktivnosti, kao i opširnije informacije. Na istoj su dostupni:

 • EDPQS Alat 1 za kreatore politika i donatore, koji objedinjava ključne poruke i preporuke koje proizlaze iz standarda kvalitete (EDPQS) namijenjene za ovu skupinu stručnjaka. Ovaj alat posvećen je izazovima pri odabiru preventivnih aktivnosti za financiranje ili pružanju druge vrste podrške.
 • EDPQS Alat 2 za provoditelje, uključujući voditelje projektata i direktne pružatelje usluga, koji sadrži tzv. check listu za procjenu kvalitete i upitnik za unaprijeđenje koji može pomoći provoditeljima pri prepoznavanju jakih strana i nedostataka u projektima s ciljem pružanja pomoći za samorefleskiju i komunikaciju s donatorima i partnerima. Ovaj alat dostupan je kao interaktivna web aplikacija.
 • EDPQS Alat 3 za pomoć trenerima i profesionalnim predavačima za održavanje edukacija o kvaliteti i kvalitativnim standardima u području prevencije zlouporabe droga, uključujući i prijedloge za interaktivne radionice s praktičarima, donositeljima odluka i studentima, uz koje su dostupni i prezentacijski slajdovi, brošure i dr.
 • EDPQS Alat 4 za koordinatore koji žele razviti ili predstaviti kvalitativne standarde na regionalnoj ili nacionalnoj razini ili u određenom okruženju, pružajući smjernice korak-po-korak o tome kako prevesti, prilagoditi i širiti standarde kvalitete, a koje su temeljene na stvarnim primjerima prilagodbe EDPQS standarda. Također su dostupni i ostali materijali.

 

 Standardi EDPQS već su ugrađeni u nekoliko akcijskih planova država članica i podržavaju europske minimalne standarde kvalitete u području smanjenja potražnje droga koje su usvojene od strane Vijeća EU u rujnu 2015. godine. U Republici Hrvatskoj EDPQS standardi 2016. godine uvedeni su u okviru zajedničkog Natječaja Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravosuđa i tadašnjeg Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske kao kriterij za prijavu projekata /programa udruga i zdravstvenih organizacija u RH za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga. Danas su EDPQS kao kriterij za financiranje projekata udruga u području prevencije uvršteni u natječajnu dokumentaciju Ministarstva zdravstva.

Međunarodni standardi prevencije zlouporabe droga (UNODC & SZO, 2018)

Zahvaljujući prevencijskoj znanosti, stečena su znanja o tome što je učinkovito za prevenciju uporabe droga, a  što nije. Prvo izdanje ovih Standarda objavljeno je 2013., sažimajući dokaze o prevenciji uporabe droga na globalnoj razini s ciljem utvrđivanja učinkovitih strategija, osiguravajući da djeca i mladi, posebno najmarginaliziraniji i siromašni, rastu i ostanu zdravi i sigurni u odrasloj dobi. Države članice i drugi nacionalni i međunarodni dionici prepoznali su vrijednost ovog alata, a Standardi su više puta priznati kao korisna osnova za poboljšanje pokrivenosti i kvalitete prevencije utemeljene na dokazima.

U suradnji UNODC-a i SZO drugo dopunjeno izdanje objavljeno je 2018. Standardi sažimaju trenutno dostupne znanstvene dokaze na temelju pregleda nedavnih sustavnih pregleda i opisuju intervencije i politike za koje je utvrđeno da poboljšavaju ishode prevencije uporabe droga. Osim toga, Standardi identificiraju glavne komponente i značajke učinkovitog nacionalnog sustava prevencije.

Standardi su namijenjeni donositeljima odluka te je u njima opisan sadržaj, struktura i najprimjerenije preventivne strategije za pojedinu razvojnu fazu, ciljanu populaciju i mjesto provedbe (UNODC, 2013). U dokumentu su prikazane intervencije i politika koje su se pokazale najučinkovitijima u prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti u 4 okruženja: obitelj, škola, lokalna zajednica i zdravstveni sustav.

Dokument se sastoji od tri poglavlja.

Poglavlje I opisuje intervencije i politike za koje je utvrđeno da su djelotvorne i/ili djelotvorne u sprječavanju uporabe droga i drugih psihoaktivnih tvari. Intervencije i politike grupirane su prema dobi ciljne skupine, koja predstavlja glavnu razvojnu fazu u životu pojedinca: trudnoća, dojenčad i rano djetinjstvo; srednje djetinjstvo; rana adolescencija; adolescencija i odrasla dob. Odjeljak o svakoj strategiji uključuje, u mjeri u kojoj je to moguće, sljedeće pojedinosti: kratak opis; dostupni dokazi; i karakteristike za koje se čini da su povezane s djelotvornošću i/ili djelotvornošću, ili nedostatkom istih.

Poglavlje II ukratko opisuje pitanja prevencije za koja su posebno potrebna daljnja istraživanja. Ovo uključuje intervencije i politike za koje nisu pronađeni nikakvi dokazi, ali i nove probleme s uporabom supstanci, kao i posebno ranjive skupine.

Treće i posljednje poglavlje opisuje moguće komponente za učinkovit nacionalni sustav prevencije koji se temelji na intervencijama i politikama temeljenim na dokazima i ima za cilj zdrav i siguran razvoj djece i mladih.

Minimalni standardi kvalitete EU-a u području smanjenja potražnje za drogama (Vijeće Europske unije, 2015)

Vijeće Europske unije u rujnu 2015. utvrdilo je minimalne standarde kvalitete EU-a za smanjenje potražnje za drogama (pdf) u područjima prevencije, smanjenja rizika i štete, liječenja i rehabilitacije, s ciljem podupiranja i promicanja kvalitativnog pristupa mjerama za smanjenje potražnje za drogama u EU-u.

U području prevencije utvrđeni su sljedeći minimalni kriteriji:

I. Prevencija

 1. Preventivne mjere (usmjerene na okolinu, univerzalne, selektivne i indicirane) usmjerene su na opću populaciju, populacije s rizikom razvijanja problema s ovisnosti ili populacije/pojedince s utvrđenim problemom. One mogu biti usmjerene na prevenciju, odgađanje ili smanjenje uporabe droga, njezina pogoršanja i/ili njezinih negativnih posljedica u općoj populaciji i/ili specifičnom dijelu populacije te se temelje na procjeni potreba ciljane populacije i njima su prilagođene;
 2. osobe koje rade na razvoju preventivnih mjera imaju kompetencije i stručno znanje u području načelâ, teorija i prakse prevencije i osposobljeni su i/ili specijalizirani stručnjaci koji imaju potporu javnih institucija (obrazovanje, zdravstvo i socijalne usluge) ili rade za akreditirane ili priznate institucije ili nevladine organizacije;
 3. osobe koje provode preventivne mjere imaju pristup dostupnim programima koji se temelje na dokazima i/ili kriterijima kvalitete dostupnima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te se na njih oslanjaju;
 4. preventivne mjere dio su dosljednog dugoročnog plana prevencije, redovno ih se prati na primjeren način uz mogućnost potrebnih prilagodbi, ocjenjuje ih se i rezultati se šire u svrhu učenja iz novih iskustava.

Minimalni standardi prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu (RH)

Sukladno mjerama predviđenim Nacionalnim programom prevencije ovisnosti za razdoblje od 2015. do 2017., kojim je bila predviđena izrada i donošenje Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, čiji nositelj je Agencija za odgoj i obrazovanje, od strane stručne radne skupine koordinirane od strane Agencije za odgoj i obrazovanje izrađeni su Minimalni standardi programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu. Minimalni standardi usvojeni su od strane Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u ožujku 2017. godine, pri čemu je donesen Zaključak da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeti Odluku o usvajanju Minimalnih standarda na razini svog ministarstva te da sukladno svojem djelokrugu nadležnosti u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, osigura provedbu, superviziju i nadzor nad primjenom Minimalnih standarda.

Odluka o usvajanju Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu donesena je 2017. od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Minimalnim standardima nastoji se poboljšati kvaliteta, održivost i učinkovitost preventivnih intervencija koje se provode unutar odgojno-obrazovnog sustava prema preporukama utemeljenima na dokazima. Također, osnovni cilj ovih standarda je osigurati dosljedno i kontinuirano provođenje programa prevencije ovisnosti u svim odgojno-obrazovnim ustanovama primjenjujući tri razine prevencije – univerzalnu, selektivnu i indiciranu te strategije okruženja.

Posebni ciljevi Standarda:

 • Osigurati jednakomjernu dostupnost preventivnih intervencija djeci i mladima u odgojno-obrazovnom sustavu kroz razvoj i implementaciju učinkovitih i znanstveno dokazanih individualnih i grupnih preventivnih intervencija za djecu i mlade te njihove roditelje.
 • Dati konceptualni temelj za razvoj školskih preventivnih programa te pružiti smjernice koordinatorima i stručnim suradnicima za razvoj i implementaciju kvalitetnih i učinkovitih preventivnih programa u okruženju škola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova.
 • Poticati razvijanje kvalitetnih i znanstveno dokazanih programa prevencije za rizične skupine djece i mladih.
 • Poboljšati ulogu škola u razvoju preventivnih strategija u lokalnoj zajednici (strategije okruženja).
 • Poticati multidisciplinarni pristup i međuresornu suradnju škola, zdravstvenih i socijalnih ustanova, pravosudnih tijela i policije, stručnih i znanstvenih institucija i stručnjaka te nevladinih organizacija.
 • Poticati suradnju s nevladinim organizacijama u ovom području putem sufinanciranja kvalitetnih, evaluiranih i održivih projekata/programa prevencije ovisnosti koji će biti u skladu s utvrđenim specifičnim potrebama škole.
 • Poticati evaluaciju školskih preventivnih programa i ukazati na važnost evaluacije kao sastavnog dijela planiranja preventivnih programa.


Standardi su namijenjeni svim stručnjacima koji se bave prevencijom ovisnosti, ali prvenstveno odgojno-obrazovnim radnicima koji su odgovorni za provođenje istih (odgojitelji, učitelji, stručni suradnici, ravnatelji). U ovom su dokumentu opisani znanstveno utemeljeni standardi i principi učinkovitosti koji se odnose na to kako treba planirati sadržaj i proces preventivnih programa, kako bi se osigurali njihovi pozitivni učinci. Standardi su zamišljeni kao doprinos osnaživanju profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika te unapređivanju kvalitete preventivnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Minimalni standardi predstavljaju osnovu za verifikaciju preventivnih programa i preventivnih projekata u odgojno-obrazovnim ustanovama od strane Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Skip to content