Nacionalna info linija za ovisnosti

Trebate li informacije kome se obratiti za savjet ili pomoć ako vi ili netko vama blizak ima problem s ovisnošću? Obratite nam se radnim danom od 9 do 16h.

Sustav prevencije u Hrvatskoj

Prevencija u odgojno obrazovnom sustavu

Školska ustanova obvezna je donijeti i provoditi školske preventivne programe koji su sastavni dio godišnjeg plana i programa ili školskog/domskog kurikuluma (Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, NN 132/13).

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava sigurnost i zaštitu zdravlja u školskim ustanovama propisujući obvezu školskim ustanovama da: stvaraju uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika, sprječavaju neprihvatljive oblike ponašanja, brinu o sigurnosti učenika, osiguravaju uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju, brinu o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavještavaju nadležnog liječnika škole – specijalistu školske medicine, prate socijalne probleme i pojave kod učenika i poduzimaju mjere za otklanjanje njihovih uzroka i posljedica, u suradnji s tijelima socijalne skrbi odnosno drugim nadležnim tijelima, vode evidenciju o neprihvatljivim oblicima ponašanja učenika, te pružaju savjetodavni rad učenicima.

Za osiguranje dosljednog provođenja programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, imenuje županijske koordinatore za prevenciju ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, a Agencija za odgoj i obrazovanje voditelje županijskih stručnih vijeća za preventivne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

  • županijski koordinatori za prevenciju ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama (popis)
  • voditelji županijskih stručnih vijeća za preventivne programe u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (popis)

Prevencija u zajednici – uloga nevladinih organizacija (udruga)

Važnu ulogu u prevenciji ovisnosti igraju nevladine organizacije (udruge) koje provode programe prevencije ovisnosti u školskom okruženju i zajednici.

Prevencija u okviru zdravstvenog sustava

Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena zaštita na primarnoj razini među inim obuhvaća i zaštitu mentalnoga zdravlja, izvanbolničko liječenje mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti.

Na nacionalnoj razini Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao zdravstvena ustanova obavlja i djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, te planira, predlaže, koordinira i provodi mjere za očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja, izvanbolničkog liječenja mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući ovisnosti.

Na lokalnoj razini (na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba), zavodi za javno zdravstvo provode zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici.

HZJZ koordinira, stručno usmjerava i prati kvalitetu rada zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

U okviru svih (nastavnih) zavoda za javno zdravstvo djeluju službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti (popis), a koje u okviru svog djelovanja provode i programe prevencije ovisnosti.

Preventivne aktivnosti koje provodi policija

U Republici Hrvatskoj policija je uključena u provedbu raznih preventivnih aktivnosti. Služba prevencije Ravnateljstva policije daje mišljenje na prevencijske programe i nadzire njihovu provedbu, te u provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima, ustanovama, prevencijskim vijećima i udrugama građana. Također, osmišljava i provodi preventivne mjere nacionalnih strategija iz područja sigurnosti, osmišljava, koordinira i provodi preventivne programe, mjere i aktivnosti nacionalne razine, te ostvaruje međunarodnu suradnju u prevenciji kažnjivih radnji.

Prevencija u okviru zdravstvenog sustava

Sukladno Nacionalnoj strategiji djelovanja na području ovisnosti do 2030., Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike imenuje županijske koordinatore programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi. (popis)

Županijski koordinator za sustav socijalne skrbi od Centara za socijalnu skrb prikuplja, objedinjuje i izrađuje program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi na razini županije te ga dostavlja županijskom povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe droga na mišljenje i na suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Važnu ulogu u programima prevencije imaju i obiteljski centri koji u okviru dvog djelokruga provode aktivnosti i programe poticanja odgovornog roditeljstva, pružanja podrške, poticanja razvoja socijalizacijskih i komunikacijskih vještina djece i mladih, nenasilnog rješavanja sukoba, te prevencije poremećaja u ponašanju i ovisnosti djece i mladih.

Kontakte ustanova koje se bave problematikom ovisnosti u vašem gradu ili županiji možete pronaći u mapi kontakata.

Ako niste sigurni u kojoj ustanovi potražiti savjet ili pomoć, kontaktirajte našu Info liniju.

Skip to content